News

SSST News

Vijest

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology u akademskoj 2019/2020. godini

Jul 3, 2019

Na osnovu člana 79. do 84. Zakona o visokom obrazovanju–prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17) i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (Univerzitet SSST), Univerzitet SSST  o b j a v l j u j e

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu Sarajevo School

of Science and Technology

u akademskoj 2019/2020. godini

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizira na fakultetima / akademiji Univerziteta Sarajevo School of Sceince and Technology (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se Univerzitetu SSST od 01. jula do 15. septembra 2019. godine.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

U prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata, kako slijedi:

FAKULTET  ZA KOMPJUTERSKE NAUKE:

 • 30  redovnih studenata

FAKULTET ZA INFORMACIONE SISTEME:

 • 30 redovnih studenata

FAKULTET ZA EKONOMIJU:

 • 30 redovnih studenata

FAKULTET  ZA POLITIČKE NAUKE I MEĐUNARODNE ODNOSE:

 •  30 redovnih studenata

FAKULTET STRANIH JEZIKA

 •  10  redovnih studenata

Godišnja školarina na gore navedenim Fakultetima iznosi KM 10.365,90  odnosno u protivrijednosti 5.300 Eura, za studente državljane BiH i strane državljane.

SARAJEVO FILM ACADEMY (SFA):

 • 10 redovnih studenata

Godišnja školarina na SFA za studente državljane BIH iznosi KM 12.712,90  odnosno u protivrijednosti 6.500 Eura, a strane državljane KM 16.624,56 odnosno u protivrijednosti   8.500 Eura .

OPĆE ODREDBE

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske 2018/2019. godine.

Pravo učešća na Konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odnosno nostrificirano svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedočanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama člana 79-84. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentaciju potvrde da je postupak priznavanja odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nastavno-naučno odnosno nastavno-umjetničko vijeće organizacione jedinice. 

Izbor kandidata vršit će se na osnovu vrednovanja rezultata na prijemnom ispitu, vrednovanja ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program.

Prijemni ispit vršit će se testom u pisanom formom u ovjerenom duplikatu od čega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice će objaviti na web stranici i oglasnoj ploči nakon što je verificira nastavno-naučno odnosno nastavno-umjetničko vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor nastavno-naučnom odnosno nastavno-umjetničkom vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.Ukoliko kandidat ima prigovor na rezultate postignute na prijemnom ispitu, prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita. Nastavno-naučno odnosno nastavno-umjetničko vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru kandidata i o tome ga obavijesti pisanom formom. Odluka nastavno-naučnog odnosno nastavno-umjetničkog vijeća je konačna.

Univerztiet SSST će na svojim oglasnim pločama i web stranici dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen Fakultet/Akademija na koji konkuriše,
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet SSST je obavezan su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj web stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stiče nakon završetka studija.

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

 • upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
 • upisnicu – indeks i
 • ljekarsko uvjerenje.

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

Ptica

Visit us

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosnia and Herzegovina

Entrance Exams are held at SSST, from April to September, starting at 9:00 a.m.

Contact us

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Download brochure

Get the manual for freshman and prepare
for SSST Entrance Exam.

Download Download here

SSST © 2018 All rights reserved | Made by MANIA