News

SSST News

Vijest

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (Univerzitet SSST)

Nov 11, 2019

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17) , te Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 77-10/19 od 25.10.2019. godine, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology  (Univerzitet SSST) raspisuje

 

KONKURS

za izbor u naučnonastavna zvanja na

Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology

(Univerzitet SSST)

 

 1. Ekonomija u zdravstvu  (predmet)

             NASTAVNIK u sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

 1. Njemački jezik (predmet)

VIŠI ASISTENT, 1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

 1. Onkologija (oblast) na Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST

VIŠI ASISTENT, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše, do 50%

 

 1. Metodika nastave engleskog jezika (oblast)

NASTAVNIK,  reizbor u zvanje docenta, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena, najviše, do 50 %

 

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)  i člana 128. Statuta Univerziteta SSST, kao i poseban uslov- odlično govorno i pisano poznavanje engleskog jezika, jer se nastava izvodi na engleskom jeziku. Svi kandidati koji ispune kriterije konkursa su u obavezi da održe pristupno predavanje na engleskom jeziku.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju minimalne  zakonske uslove za izbor u akademska zvanja,  i to:

 1. Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,
 2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
 3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
 4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i  same radove i knjige,
 5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
 6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa Zakonom.
 7. Za asistente: prijepis ocjena i prosjek ocjena tokom studija, te ostalim uslovima koje

posjeduju.

 

Kandidati/kandidatkinje su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta SSST odnosno zaključno sa 19.11.2019. godine.

Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology u Sarajevu, Hrasnička cesta 3a, sa naznakom ZA KONKURS .

Ptica

Visit us

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosnia and Herzegovina

Entrance Exams are held at SSST, from April to September, starting at 9:00 a.m.

Contact us

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Download brochure

Get the manual for freshman and prepare
for SSST Entrance Exam.

Download Download here

SSST © 2018 All rights reserved | Made by MANIA