News

Predmeti

Metodologija naučnog rada

Predstaviti osnovne metode  naučno-istraživačkog rada sa posebnim akcentom na zdravstvene studije i specifikume, te predstaviti osnovne koncepte statističkih metoda uključujući postavljanje i testiranje hipoteze, osnovne statističke metode, te kritičku evaluaciju naučnih publikacija. Studenti trebaju steći osnovne informacije o strukturi naučno istraživačkog rada, etičkih principa, vrstama naučnih publikacija te njihovih recenzija


Osnovne karakteristike zdravstvenih sistema

Predstaviti osnovne karakteristike razvoj zdravstvene zaštite i zdravstvenih sistema kroz istoriju, te ukazati na trendove u savremenom periodu. Kroz predavanja bit će predstavljene osnovne definicije i modeli organizacije zdravstvenig sistema, zdravstvene politike, te modeli finansiranja zdravstvenih sistema. Polaznicima će biti pojašnjeno funkcionisanje održivog zdravstvenog sistema sa aspekta etičkih, kadrovskih i drugih normi, kao i ekonomskih implikacija vezanih za zdravstvo, te osnovni principi menadžmenta i osiguranja kvalitete u zdravstvu. 
Pored modela javnih zdravstvenih sistema bit će predstavljene i mogućnosti privatnih sistema finansiranja zdravstva te potencijalnog formiranja javno-privatnog partnerstva.


Ekonomija u zdravstvenom sektoru/zdravstvena ekonomika

Ukazati na važnost ekonomskih procjena u zdravstvenom sektoru sa aspekta finansiranja i osiguranja održivosti, kao i ekonomskih procjena zdravstvenih usluga i roba u kontekstu ograničenih budžeta. Polaznici će dobiti sliku o primjenjivosti ekonomskih principa u zdravstvu uz sve specifičnosti koje moraju biti uzete u obzir u odnosu na ekonomiju u drugim sektorima. Bit će predstavljene osnovne ekonomske teorije iz aspekta zdravstvenog sektora, način funkcionisanja zdrasvtvenog osiguranja, ključne statističke metode korištene u zdravstvenoj ekonomici, metode donošenja odluka sa aspekta ekonomskih parametara.


Osnovni pojmovi farmakoekonomike

Prikazati osnovne principe finansiranja lijekova kao najčešćeg sredstva u ostvarenju zdrvavstvenih ciljeva kroz prikaz vredovanja lijekova i njihove ekonomske procjene. Polaznici će se detaljno upoznati sa konceptima najčešće korištenih farmakoekonomskih metoda (COI, CMA, CBA, CEA, CUA), te sa konceptom mjerenja terapijskih ishoda. Djelimično bit će razrađeni i koncepti modela i modeliranja u zdravstveno-ekonomskim i farmakoekonomskim analizama. Pored lijekova primjena metoda iz farmakoekonomike bit će prikazana i na primjerima dijagnostičkih i medicinskih sredstava.


Procjene zdravstvenih tehnologija

Prikazati osnovne principe sistema procjene zdravstvenih tehnologija (HTA) kao šireg koncepta. U okviru ovog programa polaznici će se upoznati sa etičkim aspektima procjene zdrvastvenih programa, osnovnim pojmovima statistike i primjene u zdravstveno-ekonomskim evaluacijama, konceptom dostupnosti zdravstvenih usluga.


Promocija zdravlja
    

Predstaviti važnost provođenja preventivnih programa, te načina promocije zdravlja u užem i širem kontekstu. Polaznici će biti upoznati sa osnovnim zakonskim okvirom promocije zdravlja i zdravstvenih tehnologija sa posebnim osvrtom na usluge i lijekove, kao i sa etičkim principima. Sa aspekta primjenjivosti, polaznici će se upoznati sa osnovama marketinga, puteva oglašavanja,kreiranja ključnih poruka, kanala za pristup potrošaćima, te najčešće korištenim sredstvima (štampani, elektronski i digitalni mediji)


Magistarski rad    

Izrada vlastitog istraživačkog rada – teze pod mentorstvom odabranog/dodijeljenog mentora
 
 
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Brošura master studija

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana